Biopuhastid

Bio7 – töökindel ning madala hoolduskoormusega biopuhasti

  • Kasutatud kvaliteetset PE ehk polütüleen materjali
  • Kannatavad lööke ja koormust
  • Iseankurduv (ei ole vaja eraldi betoonplaati ankurdamiseks)
  • Vastab Euroopa Liidu reovee väikepuhastite standardile EN 12566-1
  • Omab CE märgistust.


Madal hoolduskoormus

Bio7 biopuhasti on teistest turul olevatest biopuhastitest vähem hooldust nõudev, kuna sisseehitatud kahekambriline settemahuti toimib mehaanilise puhastina ning see tõstab puhastus efektiivust ning vähendab hooldust ühele korrale aastas. Teised turul olevad biopuhastid  vajavad tühjendamist enamasti kord kvartalis.  

Sobib 2-9 püsielanikuga eramutele

Bio7 biopuhasti sobib teenindama eramut, kus kasutatakse kuus kuni 19m³ vett. Kuna iga majapidamise veekasutamise harjumised on erinevad, siis ei saa öelda reeglit, kui mitme püsielanikuga eramu biopuhasti ära teenindab, kuid üldistades jääb see 2 kuni 9 püsielaniku vahele.

Bio7

Ühik

Väärtus

Testitud reovee kogus

m³ / päevas

0,65

Elektri tarbimine

kWh / aastas

350

Vajalik elektrivõimsus

230V, 50Hz / 10A

Puhastustulemused

Ühik

Väärtus

BOD5 (biokeemiline hapnikutarve)

%

98,3

COD keemiline hapnikutarve)

%

95,3

SS (heljuvaine)

%

98,1

Bio7 toimimispõhimõte

Bio7 biopuhasti töötab aktiivmuda protsessi toimel. Vastavalt eelprogrammeeritud töötsüklitele õhustatakse reovett ning reovesi on puhasti sees pidevas ringluses tagamaks parima võimaliku puhastustulemuse. Biopuhastisse ei ole vaja eraldi lisada bakterit, protsess hakkab pärast puhasti käivitamist ise tööle 4-8 nädala jooksul alates puhasti kasutuselevõtust.

Kamber 1: Rahustuskamber

Esimeses kambris ühtlustatakse puhastisse jõudva reovee voolukiirus järgmistesse kambritesse ning toimub esmane mehaaniline eelpuhastus, mille käigus settivad kambri põhja suuremad tahkised. Vesi liigub läbi seina läbiviigu edasi teise kambrisse.

Kamber 2: Järelsette kamber

Teises kambris toimub taaskord mehaaniline sete, kus suuremad tahkised settivad kambri põhja. Seejärel liigub vesi läbi seina läbiviigu edasi kolmandasse kambrisse.

Kamber 3: Aereerimiskamber ehk reaktor

Kolmandas kambris toimub reovee bioloogiline puhastamine aereerimise (õhustamise) toimel. Õhustamine tagab piisava hulga hapnikku aktiivmudas olevatele mikro-organismidele. Mikro-organismid lagundavad reovees oleva aine veeks ja süsinikdioksiidiks. Õhustamine toimub läbi kambri põhjas asuva aeraatortaldriku, mis seadmekaevus asuvast õhupumbast saab vooliku kaudu vajaliku õhu. Puhastatud vesi liigub läbi läbiviigu neljandasse kambrisse.

Kamber 4: Järelsetiti

Neljandas kambris õhustamist ei toimu, mis tähendab et veel alles jäänud vees olevad rasked osakesed saavad settida kambri põhja ning hõljuvad osakesed tõusta pinnale. Neljandast kambrist tõmmatakse suruõhuga jääkmuda kambri põhjast tagasi kolmandasse, et see läbiks puhastusprotsessi uuesti. See toimub paralleelselt reaktori õhustamistsükliga. Kord ööpäevas käivitub õhulift, mis segab neljanda kambri sisu nii, et setted langeksid põhja. See tähendab, et ülemise vee tasapinna ja kambri põhja vahel asuvast väljavoolutorust väljub ainult puhastatud vesi, kust on välja võetud nii sete kui heljum.

 

 

Biopuhasti müük ning paigaldus

Müüme Bio7 biopuhastit koos paigaldusega Pärnu-, Lääne-, Rapla-, Järva-, Viljandi-, Saare-, Hiiu-, Valga- ja Võrumaal.

Pakume biopuhasti paigaldust koos imbsüsteemi rajamisega nii, et Teil on olemas kohe kasutusvalmis kanalisatsioonisüsteem.

  • Paigaldame biopuhasti koos imbsüsteemiga
  • Koostame ka kõik vajamineva dokumentatsiooni 
  • Suhtleme kohaliku omavalitsusega, taotleme ise ehitusload, kasutusload. 
  • Paigalduseks vajaminev tehnika on kõik meie poolt olemas. 

Meil on aastatepikkune kogemus kanalisatsioonisüsteemide paigaldamisel ning nõustame Teid täpselt vastavalt Teie kinnistu asukohale, olukorrale ning eramu suurusele vastavalt.